سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار

سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار

سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار

  • 22 خرداد
  • 22 و 23 خرداد
  • دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن همایش

برگزاری سمینار فن مذاکره دوره مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار مدیریت عالی کسب و کار با حضور استاد علی خویه

اشتراک رایگان در خبرنامه