سمینار تخصصی مدیریت یکپارچه عملیات

سمینار تخصصی مدیریت یکپارچه عملیات

سمینار تخصصی مدیریت یکپارچه عملیات

  • 23 دی 98
  • روز دوشنبه 23 دی 98 ساعت 10 الی 17
  • دانشگاه شمال

ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ

داﻧﺸﯿﺎر در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺳﺎل 1392 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن)

ﻣﺪﯾﺮ دوره دﮐﺘﺮاي Science Data for System Information  از سال 1397 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن)

اﺳﺘﺎدﯾﺎر در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺳﺎل 1386 ﺗﺎ 1392 (داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن)
مدیریت یکپارچه عملیات، در اصل مدیریت اجرای فعالیت­‌های اصلی هر شرکت یا سازمان به نحو بهینه است، به طوری که سود و یا ارزش تولید شده برای ذی­‌نفعان، حداکثر شود. با توجه به گستردگی کاربرد مدیریت عملیات، تقریبا در تمام کسب‌وکارهای حوزه کار و خدمات، آگاهی از اصول مدیریت عملیات برای هر مدیری لازم است.


 

 

 


اشتراک رایگان در خبرنامه