نقویم آموزشی

عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
15 دی 97
پیش ثبت نام
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
15 دی 97
پیش ثبت نام
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
9 مهر 97
در حال برگزاری
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
9 مهر 97
در حال برگزاری
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
26 بهمن 96
در حال برگزاری
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
26 بهمن 96
در حال برگزاری

اشتراک رایگان در خبرنامه