نقویم آموزشی

عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 1401
پیش ثبت نام
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 1401
پیش ثبت نام
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 98
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 98
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
مهر 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
15 دی 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
15 دی 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
9 مهر 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
9 مهر 97
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت کسب و کار MBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
26 بهمن 96
اتمام دوره
عنوان دوره
دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
طول دوره
1 سال
زمان شروع دوره
26 بهمن 96
اتمام دوره

اشتراک رایگان در خبرنامه