رزرو دوره مدیریت کسب و کار در ایران برای دانشگاه University Canada West

رزرو دوره مدیریت کسب و کار در ایران برای دانشگاه University Canada West

رزرو دوره مدیریت کسب و کار در ایران برای دانشگاه University Canada West

رزرو دوره مدیریت کسب و کار در ایران برای دانشگاه University Canada West در مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال.

محل تشکیل دوره در تهران بوده و همچنین بصورت جداگانه در دانشگاه شمال آمل نیز برگزار خواهد شد.

اشتراک رایگان در خبرنامه