بازتاب خبری دوره های مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

بازتاب خبری دوره های مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

بازتاب خبری دوره های مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

بازتاب خبری دوره های مدیریت کسب و کار دانشگاه شمال

پیشگامی دانشگاه شمال در برگزاری دوره های مهارت محور مدیریت کسب و کار در روزنامه حرف و آوای کمال

اشتراک رایگان در خبرنامه