دکتر محمد مولانی اقدم

دکتر محمد مولانی اقدم

دکتر محمد مولانی اقدم

خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی
دانلود رزومه دکتر محمد مولانی اقدم

تحصیلات

کارشناسی: مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی، دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
دكتری: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

سوابق تدریس 

 • اقتصاد مهندسی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • تحقیقات بازاریابی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • کارآفرینی و پروژه، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت انتقال تکنولوژی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • کنترل کیفیت، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • اصول ایمنی و بهداشت، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت کیفیت و بهره وری، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • پژوهش عملیاتی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مسائل جاری مدیریت اجرایی واحدهای خدماتی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • روش های طراحی و تولید صنعتی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • تحقیق در عملیات پیشرفته، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت طرح های توسعه، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • بازاریابی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • مدیریت سازمان های پیچیده، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آمل
 • روش های حل مسأله به روش کار تیمی، شرکت ذوب آهن اصفهان
 • کار تیمی، شرکت ذوب آهن اصفهان
 • تربیت مدرس کارآفرینی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • آموزش فنون اداری، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
 • سازمان دهی و رهبری، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد نور
 • برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد نور
 • بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مؤسسه آموزش عالی آمل
 • مدیریت منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی آمل
 • تئوری های مدیریت پیشرفته ، مؤسسه آموزش عالی آمل
 • اقتصاد مهندسی، دانشگاه فناوری های نوین آمل

اشتراک رایگان در خبرنامه