دکتر محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی

«مدیریت استراتژیک»
دانلود رزومه دکتر محمد خطیبی

اشتراک رایگان در خبرنامه