دکتر سید احسان الهی

دکتر سید احسان الهی

دکتر سید احسان الهی

مدیریت یکپارچه عملیات
دانلود رزومه دکتر سید احسان الهی

ﺳﻮاﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

  داﻧﺸﯿﺎر در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺳﺎل 1392 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن

  ﻣﺪﯾﺮ دوره دﮐﺘﺮاي Science Data for System Information 1397) ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن

  اﺳﺘﺎدﯾﺎر در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺳﺎل 1386 ﺗﺎ (1392 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن

 

ﺗﺤﺼﯿﻼت

·  دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﺎل (1386

·  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ (MBA) از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان )ﺳﺎل (1379

·   ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان )ﺳﺎل (1370

·  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان )ﺳﺎل (1367

 

 


 


اشتراک رایگان در خبرنامه